Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.tvorivakrasa.cz (dále v textu jen „obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi Annou Klasovou, IČ: 88000443, se sídlem Lermonotovova 1163/21, PSČ: 779 00 Olomouc, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím (zákazník, spotřebitel) internetového obchodu www.tvorivakrasa.cz na straně druhé na straně druhé.

Prodávající  Anna Klasová je zapsána v živnostenském rejstříku ŽÚ Magistrátu města Olomouce pod č.j. SMOl/077897/2014/OZIVN/RGR/Mer. Firma není plátcem DPH.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami  se řídí občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., vše ve znění novel.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

II. Vymezením základních pojmů

Prodávající je Anna Klasova, IČ: 88000443, se sídlem Lermonotovova 1163/21, PSČ 779 00 Olomouc.  Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami.

 

III. Předmět kupní smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a kupující se zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu a zboží převzít.

2. Uzavřením kupní smlouvy dále kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem. Na obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

IV. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy, zrušení objednávky

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň kupní smlouvou. Objednávky provádíme pouze v rámci České republiky.


Prodávající může u zboží vyráběného na zakázku, tedy na přání spotřebitele, žádat spotřebitele či kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například mailem nebo telefonicky a žádat kupujícího o uhrazení zálohy ve výši 50 % z kupní ceny. Objednávka se považuje za stornovanou a kupní smlouva za zaniklou, v případě, že spotřebitel či kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede či neuhradí vyžádanou zálohu.

Objednávku ze strany kupujícího v případě zboží dodávaného na zakázku (dle přání kupujícího) lze stornovat v případě,  že prodávající nesplní podmínky dodání, není-li obchodními podmínkami či právním předpisem stanoveno jinak. V případě stornování objednávky zboží na zakázku ze strany kupujícího uhradí kupující prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající je oprávněn žádat po spotřebiteli či kupujícím částku ve výši 40 % z kupní ceny. Dodací lhůta objednaného zboží na zakázku začíná běžet prvním dnem následujícího týdne od zaplacení zálohy prodávajícímu.

Prodávající může stornovat objednávku např. z důvodu vyprodání zásob. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu nejpozději při převzetí zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele či kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.

 

V. Kupní cena a platba

Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.tvorivakrasa.cz jsou platné k okamžiku objednání ze strany spotřebitele či kupujícího. Ceny za dopravu a další poplatky si můžete ověřit na stránce doprava a poštovné.


Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který zašle kupujícímu spolu se zbožím, případně elektronicky. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru a při přebírání zboží překontroluje.

Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník dle možností uvedených při objednávce:

Platba bankovním převodem – č. účtu 670100-2209053591/6210mBank, S.A. (platba v Kč)

Variabilní symbol je roven číslu objednávky. (přijímáme platby pouze v českých korunách). Tato platba probíhá výhradně před dodáním zboží na základě výzvy Anny Klasové skrze email info@tvorivakrasa.cz., pokud není výslovně domluveno jinak.

Platba dobírkou - zaplatíte při převzetí. Zboží je odesláno česku poštou jako doporučená zásilka či balík.

Platba hotově při osobním odběru v Olomouci – místo předání dle domluvy. Platba zboží proběhne v hotovosti při osobním předání objednávky.

 

VI. Dodání zboží a cena dopravy zboží

Zasíláme zboží pouze v rámci České republiky.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky, či v případě platby předem po obdržení platby.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky (přijetí platby na účet), pokud u zboží není uvedená delší dodací lhůta. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici dopravci je zákazník informován e-mailem.

V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka rezervována po dobu 10ti dnů od odeslání výzvy k platbě objednávky. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje.

U osobního převzetí v Olomouci bude kupující informován o možnosti převzetí objednávky emailem, jakmile bude objednávka připravena.

Dárkové poukazy jsou odeslány ve formátu jpg na kontaktní email kupujícího, do 24hodin po obdržení platby na účet.

a) Cena dopravy zboží českou poštou v případě platby předem bankovním převodem:

- pro objednávku do 399 Kč - 59 Kč

- pro objednávku nad 400Kč – ZDARMA

b) Cena dopravy zboží českou poštou v případě platby dobírkou:

- pro objednávku do 399 Kč - 109 Kč

- pro objednávku od 400 Kč do 1499 Kč - 50 Kč

- pro objednávku od 1.500 Kč – ZDARMA

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení "Obchodních podmínek" a "Kupní smlouvy". Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 100,- Kč. V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a celková cena objednávky bude zatížena dvo jnásobným poplatkem za poštovné.

c) Cena dopravy zboží při osobním převzetí v Olomouci -ZDARMA

d) Cena dopravy zboží při odeslání dárkového poukazu na e-mail - ZDARMA

 

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy, vrácení zboží

V souladu s ustanovením občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se, jako spotřebitel, pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

a)      Kontaktujte nás písemně viz níže vzor odstoupení od kupní smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Adresát:

Anna Klasová

Lermontovova 21, 779 00 Olomouc

IČ: 88000443

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ......, pod číslem objednávky ...... .

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny včetně nákladů na dodání:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:

Datum:

b)  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli (prodávajícímu) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

c) Zboží je možno vrátit, ale bude ze strany prodávajícího požadována náhrada škody v případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Vyčíslení proběhne po vrácení zboží prodávajícímu. Kupujícímu doporučujeme zboží vrátit nejlépe v původním obalu popř. v jiném, který zabezpečí zboží proti poškození. Při vrácení zboží jde úhrada nákladů na přepravu zpět k prodávajícímu na účet kupujícího. Doporučujeme aby součástí dodávky zboží byl doklad o nákupu, záruční list, návod popř. další listiny, které byly součástí dodávky zboží. Spotřebitel zboží zašle nejlépe doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu.

d)  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel (prodávající) není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než že mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

e)  Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením §1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele a pro jeho osobu.

f) odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijeté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

VIII. Reklamace zboží, záruční podmínky

Kupující by měl ve vlastním zájmu prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. 
Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, kupující zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození.

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem v obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a zároveň prodávající není za toto poškození odpovědný.

Údržba zakoupeného zboží: U veškerého zboží je vždy uvedena informace o vhodném způsobu údržby. Tyto informace jsou uvedeny jak v e-shopu v kategorii Jak pečovat o bižuterii, tak i v tištěné formě u dodaných výrobků.


Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodejce e-mailem nebo telefonicky.
Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným obchodním balíkem na adresu: Anna Klasová, Lermontovova 21, 779 00 Olomouc, Česká republika. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popisu závady.
Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu tohoto dopravného.

Prodávající je povinen vyřídit každou reklamaci spotřebitele ve lhůtě 30 dnů.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Více informací o průběhu reklamace upřesňuje Reklamační řád.

 

IX. Reklamační řád

Pokud spotřebitel shledá na dodaném zboží vadu, nebo je zboží dodáno chybně, či je dodávka neúplná, má kupující právo podat na takovou vadu v zákonné lhůtě 24 měsíců od obdržení zboží reklamaci. Prodávající se zavazuje řádně podanou reklamaci řešit v co nejkratším možném termínu, maximálně však do 30 dnů od přijetí reklamace.

V případě reklamace je kupující či spotřebitel povinen sepsat písemnou žádost, ve které specifikuje vadu výrobku a odeslat ji na naši e-mailovou adresu info@tvorivakrasa.cz. Poté bude kontaktován e-mailem či telefonicky ohledně dalšího postupu při řešení problému.

Reklamované zboží zasílá kupující či spotřebitel na adresu prodávajícího na vlastní náklady, a to jako doporučenou zásilku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty. Pokud se jedná o vadné zboží a je-li reklamace ze strany prodávajícího shledána oprávněnou, zavazuje se prodávající zboží vyměnit za bezvadné, či po dohodě se spotřebitelem vrátit peníze v plné pořizovací ceně zboží uhrazené spotřebitelem.

Pokud se jedná o vadu jednotlivé komponenty objednaného zboží a je-li reklamace ze strany prodávajícího shledána oprávněnou, zavazuje se prodávající zajistit poslání chybějící položky obratem a zdarma. Pokud není tato položka u prodávajícího v den vyřízení reklamace skladem, zavazuje se prodávající vrátit peníze za chybějící zboží v plné pořizovací ceně zboží uhrazené kupujícím, pakliže se navzájem nedohodnou jinak.

Pokud se jedná o chybně dodané zboží, a reklamace bude ze strany prodávajícího shledána oprávněnou, zavazuje se prodávající zajistit výměnu chybně dodaného zboží za správné obratem a zdarma. Prodávající může požadovat zaslání chybně dodaného zboží zpět na svoji adresu. V takovém případě se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu náklady vynaložené na dopravu chybně dodaného zboží.

Pozor - barevnost produktů se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu, a rozlišné kalibraci monitorů. Drobná barevná odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace. Stejně tak se reklamace nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, mechanickým poškozením, deformací, poškrábáním či ztrátou části šperku.

X. Ochrana osobních dat

Spotřebitel a kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.nabytekhruzek.cz dává spotřebitel či kupující souhlas ke shromažďovaní a archivování osobních údajů a jeho nákupech.

Internetový obchod www.nabytekhruzek.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.

XI. Závěrečná ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu obchodních podmínek, avšak všechny starší verze obchodních podmínek jsou u prodejce archivovány a kupující si je může vyžádat e-mailem.

Anna Klasová - 19.9.2016

 

YjAyN